Menu

美適 - 歐普爾試紙 MetriCide OPA Plus Solution Test Strips

/ 美適 /

品項:​ ​"美適”歐普爾試紙  MetriCide OPA Plus Solution Test Strips

衛部醫器輸字第028839號  

商品規格:100支/瓶 


商品特色:60秒可知測試結果,相較其他廠牌判讀等待時間節省 33%  

 

商品簡介:用於檢測歐普爾醫療器械消毒劑的最低有效建議濃度(0.3%),以確保消毒的品質